Rekrutacja

Branżowa Szkoła I Stopnia START w Toruniu

Przyjęcie ucznia odbywa się według następującej procedury – należy złożyć:

1. podanie o przyjęcie do szkoły (kliknij i pobierz)
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
4. trzy zdjęcia legitymacyjne

Drzwi otwarte od pn – pt w godz 8.00-16.00.

Szanowni Państwo.

 

Ze względu na obecną sytuację postanowiliśmy wprowadzić rekrutację on-line. Proces ten usprawni zapisanie kandydata do Szkoły Branżowej START w Toruniu i jest tak samo skuteczny jak osobista wizyta w naszej Szkole.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia elektronicznego wniosku rekrutacyjnego.

 

Uczeń

Nazwisko:    Imię:       Drugie imię (jeśli posiada):
 
Data urodzenia:       

Miejsce urodzenia:   PESEL:       Telefon kontaktowy:

Adres zameldowania (miejscowość, ulica nr, kod pocztowy):


Ukończona szkoła podstawowa (lub poprzednia szkoła - w przypadku przeniesienia z innej szkoły):

Uwagi  (dysleksja, dysgrafia itp), uwagi o stanie zdrowia:

 

Rodzice (Opiekunowie prawni)

Nazwisko ojca:    Imię ojca:   nieznany   nie żyje
Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy): Telefon kontaktowy:   e-mail:

 

Nazwisko matki:   Imię matki:   nieznana   nie żyje
Adres (jeśli jest różny od adresu ucznia / miejscowość, ulica nr, kod pocztowy): Telefon kontaktowy:   e-mail:

 

Zawód, praktyki i przedmioty


 
Miejsce praktycznej nauki zawodu (nazwa firmy):   NIP:   telefon do firmy:
Adres firmy:

 
Potrzebuję pomocy Szkoły w znalezieniu miejsca praktycznej nauki zawodu


 

 
Z jakiego źródła dowiedziałeś się o szkole?
od znajomych   z plakatu   z ulotki   z informacji w szkole   z internetu   z targów edukacyjnych   z prezentacji w mojej szkole   inne
Podaj źródło:
 
Zaznacz aby potwierdzić, że zapoznałeś/aś się z treścią klauzuli dotyczącej Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej zwanym „RODO”, informuje się, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoły Sokrates Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-158) przy ul. J. H. Dąbrowskiego 8; tel. 52 322 20 20,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu w wyniku wysłanego przez Panią/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminów dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora,
  5. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i prawo do przeniesienia danych do innego administratora, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z RODO,
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.