Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzisiaj – 10 grudnia przypada 75. rocznica przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych jednego z najważniejszych w skali całego globu dokumentów, stanowiącego kamień milowy w historii obrony praw człowieka, mianowicie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
W nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka uczniowie wzięli udział w Maratonie Pisania Listów. Upomnieli się o konkretne osoby, których prawa są łamane. Aby odmienić ich los, pisali listy do decydentów, którzy mają realny wpływ na los bohaterów i bohaterek oraz wysyłali wyrazy wsparcia dla nich samych i ich bliskich.